Menu

מהי תובענה ייצוגית

מהי תובענה ייצוגית? תובענה ייצוגית היא אחד המכשירים החזקים והיעילים ביותר העומדים לרשות ציבור הצרכנים והלקוחות להכוונת ההתנהגות של הארגונים הגדולים במשק, ומניעת פגיעה בציבור. בניגוד לסברה הרווחת, תובענה ייצוגית אינה תביעה בה יש מספר גדול של תובעים, אלא תביעה בה מספר מצומצם של תובעים מנהלים תביעה בשם ציבור גדול: “חברי הקבוצה”, שאינם נוטלים חלק […]

פיצוי בגין פגיעה בפרטיות

הפיצוי בגין פגיעה בפרטיות הזכות לפרטיות הינה זכות מהותית בעלת חשיבות רבה ומהווה חלק מנשמת אפה של השיטה הליברלית דמוקרטית. שמירה על הזכות לפרטיות מביאה לאדם שלווה וביטחון בדלית אמותיו והפרתה יש בה כדי לערער את כל אלה . כזכות מהותית “זכתה” להכלל בין הזכויות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שם נקבע בסעיף 7 […]

הגשת ראיות בערעור

הגשת ראיות בערעור הכלל המעוגן בתקנה  475 לתקנות סדר הדין האזרחי,  הינו, כי בעלי דין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות. הכלל אינו מוחלט ויש בו חריגים, שהפעלתם נתונה לשיקול דעתה של ערכאת הערעור. בית המשפט שלערעור זכאי להרשות הגשת ראיות נוספות בערעור, במקרה שבית המשפט בערכאה ראשונה סירב לקבל ראיות שהיה צריך לקבלן, או […]