Menu

שכר טרחה

שכר טרחה לעורך הדין בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים

כידוע, שכר הטרחה המרבי שניתן לגבות בעבור ייצוג בהליכים משפטיים המתנהלים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא 13% מהסכום הסופי שנפסק וזאת על פי ס’ 16(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והכללים שנקבעו על פיו, ע”י המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

לפי הכללים הנ”ל, במקרה בו הוסכם כפי שמקובל ברוב המקרים, כי שכר הטרחה ישולם לעו”ד לפי תוצאות הטיפול, הרי ששכר הטרחה יהיה כדלקמן: 

  1. בתיק שהסתיים בפשרה ללא הגשת תביעה יעמוד שכר הטרחה על 8% מהפיצוי.
  2. בתיק שהסתיים בפשרה לאחר הגשת התביעה יעמוד השכר על 11% מהפיצוי.
  3. בתיק שהסתיים בפסק דין יעמוד שכר הטרחה על  13% מהפיצוי.

הועלתה השאלה האם הכללים חלים רק על הייצוג בערכאה הראשונה או מחייבים את עורך הדין גם בערכאת הערעור.
בית המשפט המחוזי סבר כי הכללים חלים רק על הערכאה הראשונה וניתן לסכם על שכר טרחה נוסף בגין הייצוג בערעור וההכרעה התגלגלה לפתחו של בית המשפט העליון.
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון (ע”א 7204/06 ארליך נ. ברטל) מפי השופט מלצר, בהסכמת השופטים ריבלין וג’ובראן,  נפסק כי התשובה לשאלה הנ”ל חיובית.

כלומר, עורך הדין אינו זכאי לשכר נוסף בגין הייצוג בערעור מעבר ל13% מסכום הפיצוי שנפסק כקבוע בחוק, בערכאה הדיונית או בערכאת הערעור לפי המאוחר.
בית המשפט השאיר, לעת עתה, בצריך עיון את השאלה מה הדין במקרה בו נעשתה החלפת ייצוג במהלך הטיפול בתיק ו/או לפני הגשת הערעור  וכיצד אם בכלל תיעשה חלוקת שכר הטרחה בין שני עורכי הדין באופן שלא תפגע תכלית החקיקה.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן