Menu

רשלנות רפואית

ייצוג תובעים בתביעות בגין רשלנות רפואית, מהווה חלק מרכזי בעבודת המשרד. מדובר בתביעות שעניינן נזקים, שנגרמו עקב הפרת חובת זהירות של הצוות הרפואי כלפי המטופל. תביעות רשלנות רפואית הינן בתביעות מורכבות בהיקפים כספיים גבוהים יחסית (תלוי בשיעור הנכות והנזק) המצריכות התמחות מיוחדת, ידע בתחום, ונסיון בליטיגציה מורכבת הכוללת חקירת מומחים רפואיים, וכן התמודדות עם רשומות רפואיות וספרות רפואית.

השאלה אם מקרה מסויים, בו נגרם נזק עקב טיפול רפואי, מהווה רשלנות רפואית, היא שאלה סבוכה ולרוב תוכרע בבית המשפט, ולכן מומלץ לפנות ליעוץ משפטי בכל מקרה בו קיימת הרגשה כי הטיפול הרפואי לא היה ברמה סבירה ונגרם או הוחמר הנזק בעטיו.

יש להדגיש, כי תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג רשלנות רפואית יכולה להיות ארוכה מתקופת ההתיישנות הרגילה, במיוחד כאשר הניזוק הוא קטין מתחת לגיל 18 (או היה קטין בעת התרחשות הנזק), או נעדר יכולת לדאוג לענייניו מסיבה רפואית או נפשית. לפיכך, מומלץ לפנות מיידית להתייעצות גם אם נראה ממבט ראשון, כי חלף זמן רב והתביעה התיישנה.

שכר הטרחה בתביעות אלה נקבע, בחלקו הארי, כאחוזים מסכום הזכיה העתידי, כך שניתן לפנות ללא היסוס, לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לבחון האם קיימת עילת תביעה מתאימה, בכל מקרה של נזק משמעותי עקב רשלנות רפואית.

סדרת סרטונים המתארת צעד אחר צעד כיצד מתנהלת תביעת רשלנות רפואית:

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

ייצוג תובעים בתביעות בגין רשלנות רפואית, מהווה חלק מרכזי בעבודת המשרד. מדובר בתביעות שעניינן נזקים, שנגרמו עקב הפרת חובת זהירות של הצוות הרפואי כלפי המטופל. תביעות רשלנות רפואית הינן בתביעות מורכבות בהיקפים כספיים גבוהים יחסית (תלוי בשיעור הנכות והנזק) המצריכות התמחות מיוחדת, ידע בתחום, ונסיון בליטיגציה מורכבת הכוללת חקירת מומחים רפואיים, וכן התמודדות עם רשומות רפואיות וספרות רפואית.

השאלה אם מקרה מסויים, בו נגרם נזק עקב טיפול רפואי, מהווה רשלנות רפואית, היא שאלה סבוכה ולרוב תוכרע בבית המשפט, ולכן מומלץ לפנות ליעוץ משפטי בכל מקרה בו קיימת הרגשה כי הטיפול הרפואי לא היה ברמה סבירה ונגרם או הוחמר הנזק בעטיו.

יש להדגיש, כי תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג רשלנות רפואית יכולה להיות ארוכה מתקופת ההתיישנות הרגילה, במיוחד כאשר הניזוק הוא קטין מתחת לגיל 18 (או היה קטין בעת התרחשות הנזק), או נעדר יכולת לדאוג לענייניו מסיבה רפואית או נפשית. לפיכך, מומלץ לפנות מיידית להתייעצות גם אם נראה ממבט ראשון, כי חלף זמן רב והתביעה התיישנה.

שכר הטרחה בתביעות אלה נקבע, בחלקו הארי, כאחוזים מסכום הזכיה העתידי, כך שניתן לפנות ללא היסוס, לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לבחון האם קיימת עילת תביעה מתאימה, בכל מקרה של נזק משמעותי עקב רשלנות רפואית.

סדרת סרטונים המתארת צעד אחר צעד כיצד מתנהלת תביעת רשלנות רפואית:

לבירורים ומידע נוסף צור קשר