Menu

רשלנות בניתוחים

מדי יום מתקיימים בישראל אלפי ניתוחים מסוגים שונים, ולמרבה הצער חלקם מלווים בהתנהלות העולה כדי התרשלות של הצוות הרפואי. מצבים אלו עלולים לגרום למנותח נזקים פיזיים ולסבל רב גם מהבחינה הנפשית, כמו גם לצורך בטיפולים נוספים והוצאות יקרות. על כן, אם לדעתכם התרחשה רשלנות בניתוח שעברתם תוכלו לפנות אל משרדנו על מנת לקבל ייעוץ ולבחון את האפשרויות הפתוחות בפניכם.

מתי וכיצד מתקיימת רשלנות בניתוח
רשלנות בניתוחים עשויה להתקיים בנסיבות שונות, כגון מתן טיפול בסטנדרטים בלתי סבירים או אי שמירה על חובת הזהירות. לדוגמא, יש לבדוק האם לא הייתה הוריית נגד לביצוע הניתוח ממנה התעלם הצוות הרפואי או שלא נעשו הבדיקות המקדימות ההדרשות בהתחשב במהות הניתוח וברקע הרפואי של החולה, בנוסף,  לפני הניתוח חייב המנותח לתת את הסכמתו להליך, וחייבת להיות זו הסכמה מדעת שמשמעה כי פורטו בפניו ההליכים וסיכוניהם, וכן חלופות אפשריות לניתוח. במידה שנגרם נזק למנותח יהיה על התביעה להראות, בין היתר, שלא ננקטו כל הכללים שמאפשרים הסכמה מדעת. כמו כן, בכל סוג של ניתוח שהוביל לנזקים ומגיע לפתחו של בית המשפט, יש לבחון האם הטיפול שניתן מקובל בתחום זה, אם בוצעו בדיקות ואבחונים הולמים, אם הפענוח שלהם היה שגוי ומדויק, האם הצוות הרפואי בחדר הניתוח היה בעל הכשרה והסמכה ראויה, ואם נעשו כל הפעולות הסבירות למניעת כשלים וסיבוכים. זאת בנוסף להיבטים נוספים אשר התביעה מנסה להוכיח ואשר עומדים בבסיס ההתרשלות, בעוד ההגנה טוענת כי אינם מהווים התרשלות ואינם קשורים לנזקים.

מורכבות ההוכחה
יש להבין שכפי שעומדת לניזוק הזכות לתבוע פיצוי בגין נזקיו, כך גם למנתח או למוסד הרפואי יש זכות חוקית להתגונן. לדוגמא, לעיתים אנשים שעוברים ניתוח חשים מפח נפש מהתוצאות, סובלים מאוד מהן וחשים כי לא טופלו כראוי. ואולם, בית המשפט יבחן האם הפעולות שהתבצעו היו בגדר הסביר כפי שמצופה מבעלי מקצוע בתחום, או שמא התקיימה חריגה העומדת בבחינת התרשלות. לשם כך, התביעה נעזרת בחוות דעת מטעם מומחים, המתייחסים לכל שרשרת הטיפול במוסד הרפואי, מצביעים על הכשלים ועל הקשר ביניהם ובין הנזקים שנגרמו למנותח. זהו מרכיב מרכזי בכל תביעת רשלנות רפואית, ולכך מצטרפים שלבים והיבטים נוספים שאותם נתאר בפגישה הראשונה במשרדנו.

אנו מזמינים אתכם למשרד עו”ד עמית אוריה על מנת לקבל הערכה ראשונית של סיכויי התביעה והיקפה, וכדי לשמוע אל הצעדים הפתוחים בפניכם.
לפרטים נוספים וקביעת פגישה התקשרו אלינו בטלפון 054-7654014

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן