Menu

קביעה על פי דין

“קביעה על פי דין” בתאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע מסלול ייחודי לקביעת הנכות הרפואית שנגרמה לנפגע בתאונה. בעוד שבתביעת נזיקין רגילה, על כל צד להביא חוות דעת רפואית מטעמו להוכחת או שלילת הנכות, הרי שדרך המלך בתביעה בגין פגיעה בתאונת דרכים הינה מינוי מומחה ע”י בית המשפט לקביעת הנכות הרפואית. הסדר זה בא לקצר את ההליכים ולהמנע מהצורך להכריע בין שתי חוות דעת סותרות.

כחריג לכלל הנ”ל, במקרה בו קיימת “קביעה על פי דין”, באשר לנכות הרפואית עקב התאונה, שקודמת להכרעת המומחה מטעם בית המשפט, לדוגמא במקרה של קביעת דרגת נכות ע”י ועדה רפואית של הביטוח הלאומי במקרה בו מדובר בפגיעה בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, קביעה קודמת זו של הנכות תחייב את הצדדים גם בבית המשפט ולא ימונה מומחה מטעם בית המשפט.

במקרים מיוחדים וחריגים, יכול בעל דין לבקש לסתור את קביעת הנכות על פי דין, ולבקש מינוי מומחה מטעם בית המשפט. המקרים בהם יעתר בית משפט לבקשה מסוג זה הינם לדוגמא, כאשר קיימים ממצאים רפואיים שלא היו בפני הועדה ויש בהם כדי להשפיע על קביעת הנכות, או כאשר נפל פגם מהותי בעבודת הועדה.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן