Menu

פגיעה מדלת תא מטען

האם פגיעה מדלת תא מטען מהווה תאונת דרכים?

פלוני נסע לתומו באוטובוס. בסוף הנסיעה, פתח את תא המטען וביקש להוציא את תיקו. לאחר שהוציא את התיק סבר לתומו, שאין נוסעים נוספים המעוניינים להוציא את מטלטליהם מתא המטען, ולכן סגר את דלת המטען. לחוסר מזלו לא השגיח בנוסע אחר שרכן מתחת לדלת תא המטען. דלת תא המטען פגעה בראשו של הנוסע האחר, הפגיעה גרמה לנזק משמעותי.

נשאלת השאלה, האם מדובר במקרה זה בתאונת דרכים שאז זכאי הנוסע שנפגע לפיצוי מאת המבטח של האוטובוס ללא צורך בהוכחת אשם, או שמא אין מדובר בתאונת דרכים, שאז ניתן לתבוע פיצוי רק ממי שברשלנותו גרם לנזק, דהיינו הנוסע האחר שסגר את דלת תא המטען בחוסר זהירות, או נהג האוטובוס/ חברת האוטובוסים שלא קבעה מנגנון שימנע פגיעה מסוג זה.

נראה, כי מצב בו חשוף הנוסע התמים שסגר את דלת תא המטען לתביעת נזיקין גדולה, וגם הפיצוי לנפגע אינו מובטח בהיעדר גורם מבטח, היא תוצאה בלתי נסבלת אך למרבה הצער עדיין אפשרית, לנוכח חוסר הבהירות בפסיקה הקיימת.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מוציא במפורש, מגדר החוק, פגיעות שנגרמו עקב פעולות “פריקה וטעינה” של הרכב אך מכליל בגדר החוק נזק שנגרם עקב כניסה לרכב ויציאה ממנו.
במקרה אחד שנידון בפסיקה, נקבע ע”י בית המשפט המחוזי, כי הכנסת מטען אישי, כגון תיק אישי, לתא מטען של רכב פרטי, אינה בגדר “פריקה וטעינה”, שכן כוונת המחוקק הייתה להעמסת ופריקת מטען גדול מסחרי/עסקי ולא תיק פרטי. התאונה הוכרה כתאונת דרכים ונקבע כי התובעת שנפגעה ע”י דלת תא המטען שנסגרה ע”י בתה זכאית לפיצוי מחברת הביטוח של הרכב על פי החוק.

לעומת זאת, במקרה אחר, בו נידונה בפני בית משפט השלום תביעה של חייל, אשר נפגע בסנטרו, מפתיחת תא מטען של אוטובוס, נקבע ע”י השופט, כי מאחר ופעולת הפתיחה נעשתה לאחר שהרכב עצר בתחנה הסופית, והחייל סיים את ירידתו מהרכב לא ניתן לראות בתאונה משום תאונת דרכים עקב שימוש ברכב המנועי למטרות תחבורה. באותו מקרה נפתחה הדרך ע”י מנגנון חשמלי מכני, ובית המשפט ניצל עובדה זו כדי להכניס את התאונה לגדר תאונת דרכים בשל התרחשותה “ניצול הכוח המכאני של הרכב”, המהווה חזקה מרבה להגדרת תאונת דרכים בחוק.

אם ניקח את ההנמקה פסק דין אחרון זה וניישם אותה על המקרה שהצגנו, כלומר, כאשר פתיחת וסגירת הדלת של תא המטען נעשתה באופן ידני ולא מכאני, התוצאה היא, כי בית משפט השלום היה מוצא במקרה שהצגנו, כי אין מדובר בתאונת דרכים, חרף התוצאות הקשות הנובעות מכך הן למזיק החשוף לתביעת נזיקין ללא כיסוי ביטוחי והן לניזוק שפיצויו אינו מובטח.

אנו סבורים כי הדין הרצוי הוא לקבוע במפורש, כי פעולת העמסת מטען פרטי ואישי, אינה בגדר פריקה וטעינה של הרכב, כי אם חלק מהכניסה אליו והיציאה ממנו , פעולות המהוות חלק מן השימוש ברכב מנועי, ואשר נזק בעטיין מוכר כתאונת דרכים על פי החוק.

בכל מקרה, קל וחומר עד שיובהר העניין בפסיקת בית המשפט העליון, מומלץ להזהר ולהמנע מגרימת נזק גוף בעת פתיחת תא המטען וסגירתו.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן