Menu

נזיקין וביטוח

 
דיני הנזיקין עניינם ככלל הסדרת פיצוי כספי בגין עוולות, בעיקר פגיעות רכוש גוף ונפש, שנגרמו ע”י המעוול (הפוגע) לנפגע. תחום נזיקין הינו תחום עיסוק מרכזי של המשרד.

תחום הנזיקין הוא תחום רחב ומשתרע על תביעות בגין מגוון הפגיעות האפשריות: תאונות דרכים (נזקי רכוש ונזקי גוף), תאונות עבודה, הפרת חובת אחריות/זהירות מקצועית, תקיפה והסגת גבול. בכל אלה מטפל המשרד במקצועיות רבה.

העובדה כי נגרם נזק אינה מספיקה כדי לזכות בפיצוי. לשם כך יש לפעול במקצועיות ולאתר את המזיק/ים שנושאים באחריות ויחוייבו בפיצוי, שאחרת תצא וידך על ראשך כפי שבמקרה שלהלן בו נגרם  נזק כבד אך לא נפסק פיצוי …

תחום נוסף בו עוסק המשרד ומשיק לתחום דיני הנזיקין, הינו תחום הביטוח, דהיינו, תביעות כנגד חברות ביטוח מצד המבוטח או מצד שלישי לפיצוי בגין נזק שנגרם, על פי פוליסת ביטוח הקיימת באותו מקרה ואשר נועדה לכסות את אותו סיכון שהתממש. כידוע, חברות הביטוח מתנערות פעמים רבות, ברגע האמת, מן הכיסוי הביטוחי, תוך הסתמכות על תניות פטור שונות וטענות מטענות שונות, ויש צורך במומחיות ומקצועיות על מנת לנסות ולגבור על טענות אלה.

שכר הטרחה בתביעות אלה נקבע, בחלקו הארי, כאחוזים מסכום הזכיה העתידי, כך שניתן לפנות ללא היסוס לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לבחון האם קיימת עילת תביעה מתאימה, בכל מקרה של נזק משמעותי לגוף או לרכוש.

תאונות דרכים

היבט נוסף ונפרד של תחום דיני נזיקין בו מטפל המשרד הינו תחום תאונות הדרכים, או אם לדייק: “פיצויים בשל נזקי גוף בתאונות דרכים”. תחום זה נבדל מתביעות נזיקין אחרות, בשל העובדה, שהמחוקק קבע הסדר מיוחד לטיפול בתביעות מסוג זה, הכולל הסדר ייחודי לחלוקת אחריות, וקביעת הנכות והפיצוי.

מכוח אותו הסדר חוקי מיוחד, אין צורך בהוכחת אשמה של אחר, כדי לזכות בפיצוי בגין נזק גוף בתאונת דרכים. כעיקרון, כל מי שנפגע בתאונת דרכים  (למעט חריגים הקבועים בחוק) זכאי לפיצוי ללא קשר למידת אחריותו לגרימת התאונה.

גם במקרה זה, נגזר שכר הטרחה בגין הטיפול בתביעה משיעור הפיצוי ושלב הטיפול בעת סיום התיק, כך שבכל מקרה של פגיעה בתאונת דרכים כדאי לפנות, ומוטב בהקדם האפשרי, לשם קבלת ייעוץ וליווי משפטי מתאים. 

סרטון המסביר את היחס שבין הפיצוי בתביעת הנזיקין לגמלאות המשולמות על פי חוק הביטוח הלאומי

סרטון ובו הסבר על ההבדלים בין תביעת נזיקין רגילה לתביעת נזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן