Menu

מהי תובענה ייצוגית?

תובענה ייצוגית היא אחד המכשירים החזקים והיעילים ביותר העומדים לרשות ציבור הצרכנים והלקוחות להכוונת ההתנהגות של הארגונים הגדולים במשק, ומניעת פגיעה בציבור.

בניגוד לסברה הרווחת, תובענה ייצוגית אינה תביעה בה יש מספר גדול של תובעים, אלא תביעה בה מספר מצומצם של תובעים מנהלים תביעה בשם ציבור גדול: “חברי הקבוצה”, שאינם נוטלים חלק פעיל בתביעה אך יהנו מתוצאותיה אם תתקבל.

מכשיר התובענה הייצוגית נועד למצב, בו הפגיעה של התאגיד בלקוח או בצרכן, אינה מהווה תמריץ מספיק להגשת תביעה אישית, משום שעלויות המשפט לנפגע, בהשוואה לנזק שנגרם לו , הופכת את הגשת התביעה לבלתי סבירה כלכלית.

לדוגמה : נזק של 100 ש”ח לצרכן הבודד, יוצר התעשרות שלא כדין של התאגיד בהיקף 100 מיליון ש”ח במקרה של מיליון צרכנים שנפלו בפח.
אף אחד מהלקוחות לא יגיש תביעה בסכום של 100 ש”ח, אך הגשת תביעה בסכום של 100 מיליון ש”ח בשם הקבוצה, זה כבר סיפור אחר.
בנוסף, קיים רצון להמנע מהדיינויות רבות בעניין המשותף לציבור רחב, מטעמים של יעילות ומדיניות שיפוטית, ומניעת הכרעות סותרות במקרים דומים.

על מנת שאדם יוכל להגיש בקשה לאישור תובענה, כתובענה ייצוגית, כלומר לייצג את הקבוצה הגדולה, עליו לשכנע את בית המשפט, כי יש לו עילת תביעה אישית כנגד הנתבע וכי מדובר בעילת תביעה משותפת לקבוצת האנשים אותה הוא מתיימר לייצג, המתאימה לדרישות שונות הקבועות בחוק, וכי ראוי ויעיל יהיה לנהל את התובענה בדרך של תובענה ייצוגית.

אם מתקבלת תובענה ייצוגית נפסק ע”י בית המשפט בנוסף לפיצוי לחברי הקבוצה ולשכר טרחת עורך הדין המטפל, גם תגמול ראוי לתובע הייצוגי עצמו, שפעל כיזם לתועלת חברי הקבוצה, זאת מתוך כוונה לתמרץ ולעודד את השימוש בכלי של הגשת התובענה הייצוגית.

אנו מנהלים בימים בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל, בה אנו דורשים את השבת הריבית שנגבתה לטענתנו תוך הטעיית הלקוחות ושלא כדין, ממחזיקי כרטיס “כאל אקטיב” לאורך תקופה של מספר שנים. נעדכן עם התקדמות התיק.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן