Menu

אחריות מזמין

אחריות מזמין העבודה כלפי נפגעים באתר הבניה – לא לשכוח את הביטוח!

לעיתים קרובות מזמינים אנשים תמימים, מטעמי חיסכון בעיקר,ביצוע עבודות בניה ע”י חאפרים למיניהם שאינם מוסמכים על פי דין לבצע את העבודות, או סבורים שיוכלו לחסוך ולנהל את עבודות הבניה בעצמם ע”י קבלנים שונים – קבלן שלד, קבלנים לביצוע עבודות פנים, קבלן טיח וכו’, ללא קבלן ראשי, ללא מינוי ממונה על הבטיחות באתר וללא פיקוח על אמצעי הבטיחות שיש לנקוט על פי חוק באתר הבניה.

הכל טוב ויפה, עד שנפגע מישהו מעובדי הבניה או מן המבקרים באתר שאז יוצא שכרם בהפסדם. פיצויים בגין פגיעה שכזו עלולים להגיע לסכומים של מליוני ש”ח, כאשר מדובר בפגיעה קשה כמעט ולא חולף שבוע, בו איננו שומעים בחדשות, על פועל בניין שנפל מקומה גבוהה, נפל לפיר מעלית וכו’.

עבודות בניה מועדות לפורענות ורוויות פגיעות, בעיקר בשל הסיכון הטמון בהן מחד ואי הקפדה על נהלי בטיחות מאידך: גידור שאינו מספק, פיגומים שאינם תקניים, היעדר אמצעי הגנה, כלי עבודה מסוכנים שאינם מאובטחים כראוי, כל אלה מהווים סיכון חשובים באתר.

במקרה של פגיעה כתוצאה מרשלנות עקב אי הקפדה על נהלי בטיחות, או היעדר פיקוח והדרכה, עולה השאלה, מי נושא באחריות לנזק. החוק והפסיקה קובעים, כי כאשר קיים באתר קבלן ראשי, שהוא קבלן רשום המוסמך לבצע את סוג העבודות המבוצעות באתר ואשר מוסר הודעה מתאימה לאגף הפיקוח על העבודה, אז הקבלן הראשי ולא מזמין העבודה נושא באחריות לקיום הוראות הבטיחות באתר. לעומת זאת אם לא מונה קבלן ראשי כאמור, יראו את מזמין העבודה הקבלן הראשי והוא יהיה חשוף לתביעות נזיקין בגין הפגיעה שנגרמה באתר הבניה.

שתי המסקנות הנובעות מכך הן ראשית, שעדיף מבחינת הסיכון להטלת אחריות בנזיקין, להעסיק קבלן ראשי מורשה שיקבל את מלוא האחריות על הנעשה באתר, שנית ובכל מקרה יש לדאוג מבעוד מועד לכיסוי ביטוחי מתאים שיכסה את אחריות מזמין העבודה, בגין נזקי גוף ורכוש אם יגרמו, חס וחלילה,לעובדים ולמבקרים באתר הבניה.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן